Witamy Państwa na naszym blogu, na którym poruszać będziemy tematykę stolarki okiennej, drzwiowej i aranżacji wnętrz.
Nie zapomnimy także o poradach dla osób budujących i remontujących domy lub mieszkania.
Zachęcamy do śledzenia naszego bloga!

Na co zwracają uwagę nabywcy okien żądni oszczędności energii? Na wartość współczynnika przenikania ciepła Uw! A na co nie zwracają uwagi?

Na poziom szczelności konstrukcji, a w szczególności, poziom przepuszczalności powietrza. Jedno bez drugiego niewiele jest warte, a na dodatek, to właśnie szczelność, jako właściwość bardziej zależna od sposobu produkcji jest lepszym wykładnikiem ostatecznej wartości użytkowej okna. Jak pod względem szczelności wypadają okna Passiv-line PLUS?

 

Szczelność = Przepuszczalność powietrza


Szczelność okien i drzwi balkonowych na przenikanie powietrza można określać przy użyciu dwóch współczynników. Pierwszym, (obecnie mniej istotnym), jest „współczynnik infiltracji powietrza”, definiowany przez Instytut Techniki Budowlanej, jako ilość powietrza jaka przepływa w ciągu 1h przez 1m szczeliny okna lub drzwi balkonowych przy różnicy ciśnień daPa”, co opisywane jest następującym wzorem:

gdzie:
V0 – zmierzona ilość powietrza przepływającego w ciągu 1h przez szczeliny okna w warunkach normalnych (temp. +20°C, ciśnienie 1013 Pa) przy określonej różnicy ciśnień.
L – długość obwodu szczelin przylgowych okna
∆P – wartość różnicy ciśnień (daPa)

Drugim, aktualnie ważniejszym, współczynnikiem określającym szczelność okien jest „przepuszczalność odniesienia”, definiowana przez normę PN-EN 12207:2001, jako przepuszczalność powietrza odniesiona do powierzchni całkowitej i długości linii stykowej otworu, określona przy ciśnieniu równym 100 Pa. Dla innych wartości ciśnienia używa się następującego równania:

gdzie:
Q – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym P
Q100 – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym 100 Pa

Jeżeli przyjrzeć się obu współczynnikom, to ich cechą wspólną jest odniesienie do wartości całkowitej przepuszczalności powietrza oraz długości linii stykowej, przez co należy rozumieć całkowitą długość linii styku skrzydła okna z ramą ościeżnicy, inaczej mówiąc całkowity obwód skrzydła albo skrzydeł w rozpatrywanej konstrukcji okiennej. Ze względu na tę wspólnotę w dalszej części artykułu szczególnie uważnie będziemy przyglądać wartościom całkowitej przepuszczalności powietrza w odniesieniu do długości linii stykowej.

Przywołana wcześniej norma podaje również graniczne wartości przepuszczalności powietrza okien i drzwi balkonowych dla ciśnienia 100 Pa zarówno w odniesieniu do powierzchni okna, jak i długości linii stykowej. Poniżej, w tabeli podajemy klasyfikacyjne wymagania normowe dla przepuszczalności powietrza w stosunku do długości linii stykowej, co powinno ułatwić czytelnikom ocenę wyników uzyskanych w badaniach Pro Quality okna Passiv-linePLUS.

Passiv-line PLUS – przepuszczalność powietrza

Aby sprawdzić w badaniach Pro Quality pierwotny poziom szczelności i ewentualne zmiany szczelności okien Passiv-line PLUS podczas eksploatacji, zakupiliśmy i przekazaliśmy do laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie trójdzielną, (trzyskrzydłową), konstrukcję o wymiarach 2595 mm x 1630 mm.

Długość linii stykowej zaznaczona czerwoną linią , czy też obwód skrzydeł wynosi 14,2 mb i taką wartość przyjmowano do wykonania wszystkich dalszych obliczeń.

W badaniach laboratoryjnych na okno osadzone w szczelnej komorze oddziałuje się różnymi wartościami ciśnień próbnych powietrza w zakresie od 50 Pa do 600 Pa. Jest to nic innego, jak symulacja oddziaływania na okno osadzone w ścianie budynku sił parcia i ssania wiatru wiejącego z prędkością mniej więcej od 30 km/h do 112 km/h.

W trakcie pełnego badania okna Passiv-line PLUS szczelność powietrzna konstrukcji sprawdzana była aż siedmiokrotnie. Pierwszy raz, kiedy okno nie było jeszcze w ogóle poddane eksploatacji, a potem pięciokrotnie po każdym etapie badań, w którym na okno oddziaływały różne obciążenia zewnętrzne. Ostatnie, siódme badanie szczelności okna przeprowadzono po zakończeniu całego cyklu badań oraz regulacji okna wykonanej przez profesjonalną firmę monterską. Przyjęcie takiej procedury pozwoliło na ustalenie początkowego poziomu szczelności oraz zbadanie w jaki sposób eksploatacja okna oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych występujących w naturze wpływa na zmianę poziomu szczelności, a także, czy możliwym jest i w jakim zakresie przywrócenie pierwotnego poziomu szczelności w oknie intensywnie użytkowanym.

Prezentację wyników badań szczelności okien Passiv-line PLUS zaczynamy od pokazania wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno przy działaniu ciśnienia dodatniego symulującego parcie wiatru (Tab.1), ciśnienia ujemnego symulującego ssanie wiatru (Tab.2) oraz wartości średnich dla obu ciśnień (Tab 3).

Tabele od 1 i 2 są zbiorczymi zestawieniami wartości całkowitej przepuszczalności powietrza badanego okna poddanego oddziaływaniu zmiennych ciśnień symulujących parcie i ssanie wiatru. Badanie szczelności konstrukcji dla ciśnień dodatnich (parcie) i ujemnych (ssanie) jest konieczne ponieważ wiatr oddziałujący na konstrukcję budynku, w tym na okna, powoduje jednoczesne występowanie zjawiska parcia i ssania. Jak to się dzieje, objaśniamy na ilustracji poniżej. Obrazowo mówiąc, kiedy po jednej stronie domu wiatr wpycha okna do wnętrza, opływając budynek, po drugiej stronie wywołuje zjawisko podciśnienia usiłujące wyrwać, czy też „wyssać” je z muru. W obu sytuacjach mamy do czynienia ze wzrostem infiltracji powietrza przez nieszczelności okna – stąd konieczność wykonywania odpowiednich, odrębnych badań dla obu przypadków.

Dla celów obliczeniowych, w tym ustalenia klas przepuszczalności powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 przyjmuje się średnie wartości całkowitego przepływu powietrza, które pokazujemy w tabeli nr 3. Przy dalszym omawianiu szczelności okien Passiv-line PLUS będziemy posługiwali się wyłącznie tymi wartościami.

W tabeli nr 3 widoczne są średnie wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno po 6 kolejnych etapach badań. Jak widać, eksploatacja okna w zmiennych warunkach temperaturowych nie jest obojętna dla okna, a ilość przedostającego się przez nieszczelności powietrza rośnie, szczególnie w warunkach oddziaływania większych wartości ciśnień powodowanych przez wiatr. W praktyce skutek byłby taki, że po jakimś czasie od zakupu w każdy bardziej wietrzny jesienny, czy zimowy dzień nawet w prawidłowo użytkowanym oknie odczuwalne będzie przenikanie zimnego powietrza do wnętrza pomieszczeń.

Można przyjmować, że intensywność eksploatacji oknapodczas naszych badań odpowiada okresowi 7 do 10 lat zwykłego użytkowania produktu w domu lub mieszkaniu. Jak wielkie mogą być zmiany szczelności zainstalowanych okien pokazujemy w Tab. 4, w której porównujemy szczelność okna po każdym etapie badań do szczelności okna nowego.

Wyniki w tabeli nr 4 skłaniają do wniosku, że w pierwszej fazie użytkowania okna po zakupie zmiany szczelności są raczej niewielkie nawet podczas intensywnej eksploatacji o ile na okno nie oddziałują temperatury wyższe niż +50°C. Przepuszczalność powietrza znacząco rośnie w trakcie użytkowania o ile na okno będą oddziaływały temperatury +/- 70°C. Jeżeli obserwacje z badań potwierdzą się w praktyce, to mając na uwadze tegoroczne lato i intensywne nasłonecznienie powodujące długookresowe utrzymywanie się wysokich temperatur na elewacjach budynków, jesienią i zimą będzie więcej niż zwykle sygnałów o nieszczelnościach okien i drzwi balkonowych.

Najważniejsze jednak, to odpowiedzieć na pytanie, co dla okien Passiv-line PLUS oznacza zbadany ubytek szczelności powietrznej w świetle obowiązujących wymagań i klas szczelności podawanych przez normę PN-EN 12207:2001. Odpowiedzą są dane zawarte w tabeli nr 5, w której przedstawiamy wyniki obliczeń przepuszczalności odniesienia w stosunku do długości linii stykowej badanego okna wykonane przez laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej.

Tabela nr 5 jednoznacznie wskazuje, że okno Passiv-line PLUS to produkt o doskonałej, wręcz wybitnej szczelności powietrznej. Mimo ogromnych obciążeń eksploatacyjnych, którym poddaliśmy okno w badaniach Pro Quality jego szczelność powietrzna, chociaż zmienna, ciągle i to ze sporym jeszcze zapasem mieści się w zakresie wymagań najwyższej 4 klasy szczelności. To doskonała rekomendacja dla okna Passiv-line PLUS, jak i firmyAdamS, która go stworzyła.

Regulacja okien PVC

Sposób użytkowania okien PVC, w tym ich okresowa regulacja, to zagadnienie, o którym producenci informują nabywców, a ci powszechnie informację lekceważą. Jak się okaże niesłusznie. Zaniechanie regulacji, to istotny błąd, bezpośrednio wpływający na właściwości użytkowe każdego okna, jego wartość i trwałość. Za chwilę udowodnimy, że profesjonalna regulacja okna, to nie jest próba wyciągania pieniędzy od inwestora – nabywcy, a eksploatacyjna konieczność. Okresowe regulacje, mogą w istotny sposób wpływać na poziom właściwościużytkowych okna, przywracając im pierwotną świetność, a tym samym znacząco przedłużać ich trwałość.

Po zakończeniu pełnego cyklu 6 badań zwróciliśmy się do firmy AdamS z propozycją wykonania regulacji badanego okna informując przy okazji, że po dokonanych czynnościach serwisowych zbadamy je ponownie, aby przeanalizować wpływ i znaczenie okresowych regulacji na poziom właściwości użytkowych produktu. Jaki efekt dla szczelności powietrznej badanego okna miała profesjonalna regulacja i konserwacja okna przedstawiamy w tabeli nr 6.

To  zaskakujące,  co  potrafi  zrobić  z  oknem  wykwalifikowana  osoba!  Regulacja  mocno  już wyeksploatowanego  w  badaniach  okna  Passiv-line  PLUS wykonana  przez  Pana  Krzysztofa  z  firmy „AdamS” nie tylko wydatnie  poprawiła jego nadwątloną szczelność. Sprawiła dodatkowo, że w zakresie niskich  ciśnień  wiatru,  (częściej  na  co  dzień  występujących),  okno  używane  jest  prawie  jak  nowe,  a czasem…  lepsze  niż  fabrycznie  nowe!  Znaczenie  profesjonalnej  regulacji  opierane  do  tej  pory  na intuicji, znalazło potwierdzenie w badaniach. Nie ma już wątpliwości na ile wydatnie przyczynia się do utrzymania  wysokiej  wartości  użytkowej  okna.  Wniosek  nasuwa  się  oczywisty.  W  zawieranych umowach  inwestorzy  powinni  poważnie  brać  pod  uwagę  udzielanie  zleceń  na  okresową  regulację okien i drzwi PVC, a sprzedawcy taką usługę aktywnie oferować. Są wszakże dwa dodatkowe warunki: Okno musi być tak dobrej jakości, jak badany przez nas Passiv-line PLUS, a regulacja wykonana przez profesjonalistę! Kiepskim oknom nikt i nic świetności nie przywróci, bo nigdy świetne nie były o czym powinni pamiętać inwestorzy udając się na okienne zakupy.

Źródło: Oknotest.pl

Inspiracje

Czemu wiosna to idealna pora na wymianę okien?
Jest wiele powodów czemu wymiana okien powinna być naturalnym krokiem w rozbudowie Twojego domu. Nowe okna zwiększą wartość Twojego domu oraz komfort jego korzystania. Wiedząc że to prawda, zadajemy więc pytanie czemu to właśnie wiosna jest najlepszym okresem w roku na wymianę okien? Znajdziecie tu kilka powodów, które przekonają was by wymianę okien zaplanować właśnie na wiosnę.
Taras przedłużeniem domu
Budując swój dom, pragniemy aby był on możliwie przestronny i przytulny. Jednak rodzinny dom to nie tylko budynek, a również teren okalający konstrukcję. To, w jaki sposób będziemy połączeni bądź oddzieleni od natury wpływać będzie na nasze samopoczucie i komfort użytkowania domu. 
Zasłony na okna – jak je dobrać?
Okno jest naszym źródłem naturalnego światła. Stawiając na niezakryte okno, decydujemy się na przestronność i mocno doświetlonego pomieszczenia. Wiele osób, preferuje jednak przytulny ciemniejszy klimat. W tym celu warto zastanowić się, czy zasłony nie są dobrym rozwiązaniem. Dobierając odpowiednie zasłony, nie musimy przecież rezygnować ze światła w naszym domu.

Porady

Budownictwo pasywne - tylko z Passiv-Line Ultra
Czym jest budownictwo pasywne i jak wpisują się w nie nowoczesne systemy okienne? W tym artykule przybliżymy Wam jakie korzyści przynosi zbudowanie pasywnego obiektu i jakie technologie musimy stosować by było one dla nas wydajne i opłacalne.
Poprawa jakości powietrza czyli jak usprawnić wentylację Twojego domu
Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach Twojego domu to kluczowa kwestia dla naszego zdrowia i samopoczucia. To właśnie dlatego powinniśmy zawsze dbać o to by świeże i rześkie powietrze było priorytetem w naszym domu. W tym artykule dzielimy się wskazówkami pomocnymi w poprawie jakości powietrza oraz przybliżymy zjawiska temu towarzyszące.
Jak radzić sobie z zaparowanymi oknami zimą?
W okresie zimowym, pragniemy aby nasze domowe zacisze było przytulnie ciepłe. Dobre ogrzewanie i wydajne okna, idące w parze z przemyślaną konstrukcja budynku zapewnią nam komfortowe warunki w zimowe wieczory. Pamiętać jednak musimy, że przy dużych różnicach temperatur możemy zetknąć się z problemem zaparowanych okien. Jak zatem temu zapobiec?

Testy | Recenzje

Okna antywłamaniowe – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich
Bezpieczeństwo domu to najważniejsza i podstawowa wartość, jaką chcemy zapewnić swojej rodzinie. Jest to również dbanie o bezpieczeństwo naszego dobytku. Często jednak nie doceniamy umiejętności i sprawności włamywaczy pragnących naruszyć spokój naszego miru domowego. Wykorzystują oni naszą nieobecność oraz nieświadomość. Okna i drzwi balkonowe są jednymi z najpopularniejszych miejsc, od jakich zaczynają rabusie. Przy użyciu prostych narzędzi, takich jak łom czy młot mogą rozpracować z łatwością zwykłe okno. Okno antywłamaniowe będzie już sporym wyzwaniem dla złodzieja, zniechęcając go do podejmowania dalszych prób.
Tak dbamy o jakość naszych okien! [video]
Doskonała jakość produktów firmy AdamS to z pewnością zasługa naszych pracowników, ale także Zakładowej Kontroli Produkcji, która na bieżąco bada m.in. szczelność naszych okien. W naszym materiale video prezentujemy badanie szczelności, które jest jedną z najważniejszych form dbania o jakość okien. Zapraszamy!
Nasze okna w nowej technologii
Wkroczyliśmy w nowy rok z dużym rozmachem i wyraźną zmianą w technologii produkcji naszych okien. Jest to oczywiście zmiana pozytywna, podyktowana wprowadzeniem nowoczesnej linii produkcyjnej V-Perfect w technice łączenia profili.

Nowoczesne rozwiązania

Okno w łazience? Tylko PRIVA-LITE
Łazienka to miejsce, w którym chcemy czuć się w pełni intymnie. Czy okno w łazience musi wiązać się z utratą tej właściwości? Wbrew pozorom może nie tylko zapewnić bezpieczeństwo przed wścibskimi spojrzeniami, ale także poprawić komfort korzystania z łazienki.
Okna w kontekście inteligentnego domu
Przy projektowaniu domu, warto sięgnąć po najnowsze rozwiązania. Zdalna kontrola nad wybranymi aspektami naszego domu zaoszczędzi nam wysiłku, zmniejszy straty energetyczne i sprawi, że nasze zacisze będzie dopasowane do naszych potrzeb. Czym więc jest system inteligentnego domu i jak w jego kontekście prezentuje się korzystanie z okien?
Okna PCV w pełni antracytowe
Kolorystyka okien plastikowych nie ogranicza się jedynie do kolorów oklein, to także barwa rdzenia. W pełni kolorowe profile okienne stają się coraz bardziej modne, a światową architekturę podbijają szare odcienie, szczególnie antracyt.

Katalogi

Newsletter - loader
Newsletter

Sprawdzić poprawność adresu e-mail i spróbuj jeszcze raz.

AdamS Sp. z o.o. Sp.k.     11-700 Mrągowo, ul. Leśna Droga 10A
Telefon: +48 89 741 32 48, E-mail: adams@adams.com.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania. Korzystając ze strony godzisz się na to.
PROJEKT I WYKONANIE: CREATIVEROOM.PL